یاد تو

یاد تو می اید 

یاد تو میرود 

 

یاد تو می اید  

                ان هنگام که لبخندها به اغوش گرم لبها باز میگردند 

                ان هنگام که سرودن شعری عاشقانه اغاز میگردد 

                 

یاد تو می اید  

یاد تو میرود 

          چونان قطره اشکی گرم 

 که گاهی 

از سر شوق 

 و گاهی از سر ؛درد: 

 از بن جان به عمق چشم ها برون میجهد. 

 

یاد تو می اید  و میرود 

چونان ستاره های گمگشته در شبان تار 

چونان ریزش برگ های خیزان در کوچه های بی حصار 

 یاد تو می یاد 

یاد تو میرود .!!

 سالگرد میلادت مبارک ....بانوی شعر و شادمانی :سحر عزیزم: