آغاز

نگاهی 

به خلوتگاهم نیزه می کشد 

دلهره ای گوارا 

نی ها را به هم می بافد 

به تار چنگ می نوازم 

و خواب طلایی 

خلوت خود را 

به باد می دهم