انعکاس تنهایی

در پایان نور ُ 

خود را در انعکاس تنهایی 

می یابم 

و به آغاز خلوتگاه خود می اندیشم 

و همه ی وجودم را 

در انهای خواب 

به تماشا می نشینم